หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
       ข่าวประกาศเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
       ปริญญานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เข้าเล่มสมบูรณ์)      
       วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
 
        04/03/2556  ปฏิทินวิชาการ เทอม 3/2555  ที่นี่  
                20/02/2556  ตารางสอนภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอม 1/2556  ที่นี่  
                18/02/2556  กำหนดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ นิสิต IT(ภาคปกติ) 1/2555  ที่นี่  
                25/10/2555  นิสิตสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบัณฑิตนิพนธ์ (สำหรับนิสิตฝึกงาน)   ที่นี่    
                12/10/2555  วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาคเรียน 1/55 ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 หมู่ D1, D2  
                                       กำหนดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 55 เวลา 10.00 น. ห้อง 542-545
                                       กำหนดส่งงาน ในวันที่ 19 พ.ย. 55 เวลา 12.00 น. (อ.นัยนพัศ)
                13/07/2555  เชิญนิสิต IT ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี "แห่เทียนเข้าพรรษา" ของสาขาวิชาฯ   
                                       ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 55 เวลา 9.00 น. ณ วัดอินทารามวรวิหาร(ตลาดพล)
                13/07/2555  การปัจฺฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ คอมธุรฯ(กศ.พ.) เทอม 3/2554   ที่นี่   
                05/06/2555  รายชื่อนิสิตIT ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ส่งใบขอฝึกฯ เทอม 1/2555  ที่นี่  
                02/04/2555  กำหนดการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ คอมธุรฯ(กศ.พ.) เทอม 3/2554  ที่นี่  
                30/03/2555  ลำดับการกำหนดนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ฯ IT(ปกติ) ของ 1/2554  ที่นี่  
                16/03/2555  เลื่อน กำหนดปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ IT(ปกติ) ของ 1/2554  ที่นี่  
                16/03/2555  เลื่อน กำหนดปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ คอมธุรฯ(ปกติ) ของ 2/2554 ที่นี่
                09/03/2555  กำหนดปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (IT,คอมธุรฯ)
                                       เป็นกิจกรรมบังคับนิสิตรหัส 51 ทุกคนต้องเข้าร่วม    รายละเอียด    
                21/02/2555  กำหนดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ IT(ปกติ) ของเทอม 1/2554  ที่นี่  
                21/02/2555  กำหนดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ คอมธุรฯ(ปกติ) ของ 2/2554 ที่นี่   
                10/02/2555  เลื่อน!! กำหนดปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่4 ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ   
                                       (IT,คอมธุรฯ) โดยจะประกาศกำหนดการปัจฉิมนิเทศให้ทราบอีกครั้ง
 
 
 
                                                                                                [ข่าวประกาศย้อนหลัง]
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.