หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
   วิชาสัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
        08/09/2551   แบบฟอร์มเบิก-จ่ายวัสดุ-เงินสำรองจ่ายของการจัดสัมมนา   ที่ี่นี่
              03/09/2551   จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ี่นี่
              03/09/2551   กำหนดการจัดสัมมนาเทคโนโยลีสารสนเทศ ภาคปกติ 1/2551 ที่ี่นี่
              02/08/2551   คำชี้แจงรายละเอียดและข้อควรระวังในการจัดสัมมนา    
              30/07/2551   กำหนดการนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมอาจารย์ ในวิชาสัมมนาฯ ของนักศึกษา IT
                                 ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ห้อง 411
              26/07/2551   ตัวอย่างการเขียนกำหนดการการจัดสัมมนา ในวิชาสัมมนาฯ ที่ี่นี่
              22/07/2551   การนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมอาจารย์ ในวิชาสัมมนาฯ ของนักศึกษา IT
                                 ภาคปกติ ให้ เลื่อน ไปเป็นวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 ที่ี่นี่
              23/06/2551   กำหนดการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2551 รายละเอียด
              10/06/2551   ตัวอย่างโครงการในวิชาสัมมนาฯที่นักศึกษาต้องส่งในวันที่ 19 กรกฏาคม ที่นี่  
              05/06/2551   วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเรียนที่ 1/2551 .. 
              01/06/2551   แบบฟอร์มรายงานการประชุม วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ .. ที่นี่  
                05/03/2551   จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2551
 
 
 
 
 
...............................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.