ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียน  1/2554
  ปฏิทินวิชาการ
10/05/2554    วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนเกิน ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคปกติ  

18/05/2554  

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนเกิน ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาค กศ.พ.  

06/06/2554  

เปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคปกติ และ ภาค กศ.พ.  

02/07/2554 - 04/07/2554  

หยุดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

05/07/2554  

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่คณะ (2/2553 ของภาคปกติ และภาคฤดูร้อน/2553 ของภาค กศ.พ.)  

05/07/2554  

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554 ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.พ.  

15/07/2554  

หยุดวันอาสาฬหบูชา  

16/07/2554  

หยุดวันเข้าพรรษา  

18/07/2554  

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.  

12/08/2554  

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

11/09/2554  

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ขอยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.พ.  

23/09/2554  

วันสุดท้ายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคปกติ และเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอพักการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2554  

25/09/2554  

วันสุดท้ายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาค กศ.พ.  

03/10/2554 - 05/10/2554  

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ภาค กศ.พ.  

09/10/2554  

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ภาค กศ.พ.  

05/10/2554  

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ขอพักการเรียน ที่ 1/2554 ภาค กศ.พ.  

03/10/2554 - 07/10/2554  

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคปกติ  

25/10/2554  

กำหนดส่งผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคปกติ และภาค กศ.พ. สำหรับนิสิตนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอเรียนเป็นภาค สุดท้าย  

07/11/2554  

กำหนดส่งผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคปกติ และภาค กศ.พ.  

01/11/2554  

เปิดภาคเรียนที่ 2/2554  

   กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคปกติ

26/09/2554  

ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 (หยุดวันอาสาฬหบูชา)  

27/09/2554  

ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 (หยุดวันเข้าพรรษา)  

28/09/2554  

ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 (หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา)  

29/09/2554  

ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)  

30/09/2554  

ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 (หยุดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  

01/10/2554  

ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 (หยุดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  

   กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคกศ.พ. (วันเสาร์ เวลา 17.15-20.40 น.)

26/09/2554  

ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 (หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา)  

27/10/2554  

ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 (หยุดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร)  

02/10/2554  

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 (หยุดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร)

.............................................................................